Gebruiksvoorwaarden en privacy verklaring

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Doel van de website

Deze website heeft twee doestellingen:

  • het promoten van het boek "het andere Amerika" van Monika Triest

  • aanvullende informatie geven over het boek, zoals foto's, voetnoten, afkortingen, literatuurlijst enz.

2. Inhoud en beschikbaarheid van de website

De website is gemaakt met de intentie volledig te zijn, juist en nauwkeurig. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, gelieve dit te melden, zodat we dit onmiddellijk kunnen rechtzetten. Je kan de webmaster bereiken op info@otherusa.com

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven deze website geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent.Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3. Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de webmaster of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. De webmaster of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegende webmaster of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door de webmaster of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

4. Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.otherusa.com vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De webmaster en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.otherusa.com. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5. Privacy verklaring

De website respecteeert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers . Hiermee respecteert  deze website de geldende privacywetgeving, zijnde de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Wet_Loi_30_07_2018.pdf).

​Op geen enkele manier zullen persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden. Contacten en bestellingen zullen behandeld worden zoals de aanvrager dat wenst. De gebruiker kan altijd vragen om inzage te krijgen van zijn bewaarde gegevens, om ze te wijzigen of te verwijderen.

We Need Your Support Today!

Donate